Yksityisyyssuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helyin Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Helyin Oy. Y-tunnus 3261946-5. Kalkkentie 15, 26100 Rauma.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hely Korte, hely.korte@helyin.fi, 0500 723622

3. Rekisterin nimi

Helyin Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden, jäsenyyden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä asiakas- ja jäsenviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella muun muassa tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla hely.korte@helyin.fi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille.

 10. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Helyin Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen

Tämä seloste on viimeksi päivitetty 7.1.2024.